Loading the player...

KF 2017-05-29

Inloggningsförfarande ( knappa in din personliga kod på handenheten: sex siffror )


Öppnande


Upprop


Val av justerare


1. Information: T.f. kommunchef Josefin Winnfors, kontorschef teknik- och servicekontoret Lars Ekström


2. Interpellation för besvarande, om habiliteringsersättning

Madeleine Bilberg (MP)

3. Interpellation för besvarande, om statsbidrag till förskolan

Margaretha Furustrand (L)
Maria Ehrnfeldt (M)
Pia Steensland (KD)

4. Frågor från förtroendevalda

Per Wedlin (O)

5. Frågor från allmänheten


6. Nyinkomna motioner och interpellationer


7. Nyinkomna medborgarförslag och e-förslag


8. Valärenden


9. Ägardirektiv SEVAB

Yvonne Knuutinen (O)
Ragnar Lindén (MP)
Per Wedlin (O)
Magnus Stuart (M)
Stefan Jacobsson (SD)
Ingrid Fäldt (S)
Ragnar Lindén (MP)

10. Ägardriektiv SFAB

Jacob Högfeldt (M)
Sandra Blanksvärd (V)
Yvonne Knuutinen (O)
Lina Boy (SD)
Ragnar Lindén (MP)
Magnus Stuart (M)
David Aronsson (V)
Ragnar Lindén (MP)
Lina Boy (SD)
Lennart Andersson (S)
Stefan Jacobsson (SD)
Yvonne Knuutinen (O)
Lina Boy (SD)
Monica Lindell-Rylén (S)

11. Bolagspolicy

Jacob Högfeldt (M)

12. Ändring och tillägg till exploateringsavtal del av Gorsinge 1:20 Biskopskvarn


13. Revidering av VA-taxa

Sixten Skullman (M)
David Aronsson (V)

14. Riktlinjer om barnkonsekvensanalyser och barnchecklistor

Eva-Lotta Ekelund (MFP)
Monica Lindell-Rylén (S)
Madeleine Bilberg (MP)
Sandra Blanksvärd (V)
Marianne Andersson (C)

15. Ändring av valkretsindelning kommunalvalet 2018

Pia Steensland (KD)

16. Översyn av valgeografi - oförändrad valdistriktsindelning vid allmänna valet 2018


17. Biblioteksplan för Strängnäs kommun 2018

Madeleine Bilberg (MP)

18. Överenskommelse om trygg och effektiv utskrivning från sluten vård

Monica Lindell-Rylén (S)
Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD)
Ragnar Lindén (MP)

19. Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden

Ingrid Fäldt (S)

20. Motion om kameraövervakning

Per Wedlin (O)
Per Wedlin (O)
Per Wedlin (O)

21. Motion om medborgares yttranderätt i kommunfullmäktige

Ragnar Lindén (MP)
Yvonne Knuutinen (O)

22. Motion om indelning av valkretsar i Strängnäs kommun från och med valet 2018

Pia Steensland (KD)

23. Motion om giftfria förskolor

Mia Nerby (C)

24. Motion om att utreda hur kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut

Stefan Jacobsson (SD)

25. Motion om att utreda hur de kommunala skolorna arbetar förebyggande för att förhindra smittspridning av smittsamma sjukdomar

Stefan Jacobsson (SD)

26. Medborgarförslag om att bygga om Kungsladugården till äventyrsbad


27. Information från kommunrevisionen


28. Rapporter till kommunfullmäktige