Loading the player...

KF 2019-04-29

Inloggningsförfarande ( knappa in din personliga kod på handenheten: sex siffror )


Öppnande


Upprop


Val av justerare


Justering av föredragningslista


Information: Årsredovisning 2018 och uppföljning av ägardirektiv, SEVAB Strängnäs Energi AB


Information: Årsredovisning 2018 och uppföljning av ägardirektiv, Strängnäs Fastighets AB


Interpellation för besvarande, om parkeringsplatser vid Hammarens IP i Mariefred

Björn Karlsson (SD)

Interpellation för besvarande, om parkeringsmöjligheter vid Nabbviken

Björn Karlsson (SD)

Interpellation för besvarande, om hur Strängnäs kommun ska bli en attraktiv arbetsgivare

Margaretha Furustrand (L)

Interpellation för besvarande, om skolresultat i den kommunala grundskolan

Tiina Ihatsu Harder (L)
Maria Ehrnfeldt (M)
Jan Rudengren (L)
Maria Ehrnfeldt (M)
Wailith Edstein (S)
Jan Rudengren (L)
Monica Lindell-Rylén (S)
Tiina Ihatsu Harder (L)
Margaretha Furustrand (L)
Björn Karlsson (SD)

Interpellation för besvarande, om kartläggning och handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck


Interpellation för besvarande, om uppföljning av kvalitet inom LSS-verksamheten i Strängnäs kommun

Pia Steensland (KD)

Interpellation för besvarande, om rätt till personlig assistans i Strängnäs kommun

Pia Steensland (KD)
Pia Steensland (KD)

Frågor från förtroendevalda


Frågor från allmänheten


Nyinkomna motioner och interpellationer

Björn Karlsson (SD)
Yvonne Knuutinen (V)
David Aronsson (V)
David Aronsson (V)
Björn Karlsson (SD)
Björn Karlsson (SD)

Nyinkomna medborgarförslag och e-förslag

David Aronsson (V)
David Aronsson (V)

Revisionens yttrande över årsredovisningen och revisionsberättelsen


Frågor från allmänheten om årsredovisningen för Strängnäs kommun 2018


Årsredovisning för Strängnäs kommun 2018

Jacob Högfeldt (M)
Monica Lindell-Rylén (S)
Björn Karlsson (SD)
Ragnar Lindén (MP)
David Aronsson (V)
Jan Rudengren (L)
Roger Steen (C)
Ragnar Lindén (MP)
Gunnar Bjälkebring (V)
David Aronsson (V)
Pia Steensland (KD)
Yvonne Knuutinen (V)
David Aronsson (V)
Kenneth Larsson (M)
Maria Ehrnfeldt (M)
Torbjörn Johansson (S)

Fråga om ansvarsfrihet

Yvonne Knuutinen (V)
Kenneth Larsson (M)

Försäljning av landsbygdsskola i Fogdö

Erik Granbeck (C)
Monica Lindell-Rylén (S)

Försäljning av tomtmark, del av Flugsvampen 1


Revidering av inköps- och upphandlingspolicy för Strängnäs kommun

Magnus Stuart (M)
Ragnar Lindén (MP)
Monica Lindell-Rylén (S)
Tomas Fors (C)

Motion från Roger Richthoff (SD) m.fl. om bostadsanvisningar

Björn Karlsson (SD)

Rapport över motioner, medborgarförslag och e-förslag 2019


Befrielse från uppdrag som ersättare för (SD) i kommunfullmäktige - Gunnar Hammare


Befrielse från uppdrag som ersättare för (M) i barn- och utbildningsnämnden - Michel Bahdi


Befrielse från uppdrag som ledamot för (V) i kulturnämnden - Barbara Kreil Öhman


Befrielse från uppdrag som ersättare för (MP) i socialnämnden - Terese Askerstedt


Val av ny ledamot för (V) i kulturnämnden


Val av ny ersättare för (M) i barn- och utbildningsnämnden


Val av ny ersättare för (S) i teknik- och fritidsnämnden


Val av ny ersättare för (M) i Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård


Val av ny ersättare för (M) i socialnämnden


Val av ny ledamot för (SD) i SEVAB Strängnäs AB tillika SEVAB Nät AB


Val av ny ersättare för (SD) i kommunstyrelsen


Val av ny ersättare för (MP) i socialnämnden


Val av lekmannarevisor till SEVAB Strängnäs Energi AB tillika SEVAB Nät


Val av lekmannarevisor till Strängnäs Fastighets AB tillika Strängnäs Bostads AB


Val av lekmannarevisor till Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö tillika Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning, Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB samt SEVAB Energiförsäljning AB


Information från kommunrevisionen


Rapporter till kommunfullmäktige