Loading the player...

KF 2019-06-17

Inloggningsförfarande ( knappa in din personliga kod på handenheten: sex siffror )


Öppnande


Upprop


Val av justerare


Justering av föredragningslista


Flerårsplanen 2020-2022


Interpellation för besvarande, om länsgemensam socialjour


Flerårsplanen 2020-2022

Jacob Högfeldt (M)
Monica Lindell-Rylén (S)
Björn Karlsson (SD)
David Aronsson (V)
Ragnar Lindén (MP)
Niclas Samuelsson (SP)
Maria Nerby (C)
Catharina De Geer (KD)
Erik Wallenberg (L)
Roger Steen (C)
Yvonne Knuutinen (V)
Magnus Stuart (M)
Kenneth Larsson (M)
Catharina De Geer (KD)
Magnus Brandel (S)
Ragnar Lindén (MP)
Yvonne Knuutinen (V)
Magnus Brandel (S)
Yvonne Knuutinen (V)
Magnus Brandel (S)
Yvonne Knuutinen (V)
Ingrid Fäldt (S)
Tomas Fors (C)
Maria Ehrnfeldt (M)
Jacob Högfeldt (M)
Jan Rudengren (L)
David Aronsson (V)
Gunnar Bjälkebring (V)
Torbjörn Johansson (S)
Cornelius Marsico Rundqvist (S)
Tomas Aldrin Walter Aldrin Walter (KD)
Magnus Stuart (M)
Maria Nerby (C)
Magnus Brandel (S)
Kenneth Larsson (M)
Björn Karlsson (SD)
Magnus Stuart (M)
Monica Lindell-Rylén (S)
David Aronsson (V)
Jacob Högfeldt (M)
Tomas Fors (C)
Björn Karlsson (SD)
Tomas Aldrin Walter Aldrin Walter (KD)
Cornelius Marsico Rundqvist (S)
Björn Karlsson (SD)
Yvonne Knuutinen (V)
Angela Andersson (S)
Jacob Högfeldt (M)
Monica Lindell-Rylén (S)
Catharina De Geer (KD)
Yvonne Knuutinen (V)
David Aronsson (V)
Jacob Högfeldt (M)
Yvonne Knuutinen (V)
Jacob Högfeldt (M)
Yvonne Knuutinen (V)
Monica Lindell-Rylén (S)
David Aronsson (V)
Cornelius Marsico Rundqvist (S)
Mikael Lagergren (M)
David Aronsson (V)

Interpellation för besvarande, om länsgemensam socialjour

Gunnar Bjälkebring (V)
Catarina Hellmark (V)
Monica Lindell-Rylén (S)

Frågor från förtroendevalda

Pia Steensland (KD)
Sixten Skullman (M)
David Aronsson (V)

Frågor från allmänheten


Nyinkomna motioner och interpellationer


Nyinkomna medborgarförslag och e-förslag


Delårsrapport 1:2019 för Strängnäs kommun

Jan Rudengren (L)

Delårsrapport 1:2019 för kommunfullmäktige


Förändrat verksamhetsområde för kommunalt VA

David Aronsson (V)

Anläggningsarrende för småbåtshamn vid Eldsundsviken, Strängnäs 2:1


Köpeavtal för Andromeda 1 och Karlavagnen 1, JW bostad


Begäran om ansvarsfrihet från Regionförbundet Sörmland


Begäran om ansvarsfrihet från Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet


Taxa för lag om tobak och liknande produkter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel


Taxa för godkännande av fristående förskolor


Motion från Pia Steensland (KD), m.fl. om fontänhus i Strängnäs kommun

Pia Steensland (KD)

Medborgarförslag om byggande av en multisporthall


Befrielse från uppdrag som ledamot för (V) i kommunfullmäktige - Barbara Kreil Öhman


Befrielse från uppdrag som ersättare för (V) i teknik- och fritidsnämnden - Thomas Fernström


Val av ny ersättare för (V) i teknik- och fritidsnämnden


Val av lekmannarevisorssuppleant till Strängnäs Fastighets AB tillika Strängnäs Bostads AB


Val av lekmannarevisorssuppleant till SEVAB Nät AB


Information från kommunrevisionen


Rapporter till kommunfullmäktige